Ancaman pidana terhadap suami yang poligami tidak izin istri

Berdasarkan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Pada kenyataannya banyak perkawinan yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pada saat pertama, banyaknya masalah yang membuat perkawinan tersebut tidak harmonis atau tidak semestinya sesuai dengan tujuan perkawian untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Masalah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah¬† adanya pihak…

Read More